24.01.2020 – Oferujemy pomoc w tłumaczeniach przysięgłych

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu istnieje możliwość uzyskania wsparcia na tłumaczenie (również przysięgłe) dokumentów związanych z legalizacją pobytu, nostryfikacją dyplomów czy też dokumentacji medycznej lub innej niezbędnej do pobytu i pracy w Polsce. Zapraszamy do kontaktu  z Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

23.01.2020 – Karta Polaka

Co to jest Karta Polaka? Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i poświadcza, że jej posiadacz ma związane z nią określone uprawnienia.  Należy pamiętać jednak, że przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa. Karta Polaka nie jest też dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani pobytu czasowego czy stałego w Polsce. Kto […]

22.01.2020 – Czy cudzoziemiec może nabyć na własność nieruchomość położoną w Polsce?

Tak. Choć wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Należy rozróżnić nabycie nieruchomości (gruntu niezabudowanego lub gruntu zabudowanego m.in. domem jednorodzinnym) od nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego (np. w bloku lub kamienicy). Zasadą jest, że cudzoziemiec nabywający nieruchomość w Polsce musi otrzymać zezwolenie, które wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jednak […]

20.12.2019 – Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce

Zdecydowana większość Polaków to katolicy, dlatego okres Bożego Narodzenia jest tu bardzo ważny. W Polsce tradycje bożonarodzeniowe i zwyczaje świąteczne są bardzo zbliżone w większości regionów. W wielu domach podczas kolacji wigilijnej śpiewane są kolędy, a przy stole pozostaje jedno wolne nakrycie dla niespodziewanego gościa. W wielu domach nadal wkłada się siano pod obrus oraz […]

05.12.2019 – Czy cudzoziemiec może założyć jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce?

Cudzoziemiec pochodzący z państwa należącego do Unii Europejskiej może założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce jak obywatele polscy. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego może podejmować i wykonywać jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy jeżeli m.in. posiada: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii […]