Projekt skierowany jest do obywateli państw trzecich (spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy Szwajcarii), którzy posiadają:

  1. wizę Schengen lub wizę krajową z oznaczeniem cel wydania: 04, 05, 05a, 05b, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 17a, 18, 19, 21, 22, 22a, 23;
  2. zezwolenie na pobyt czasowy lub stały (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt stały udzielonego zgodnie z art. 195 ust. 1 pkt. 6 ustawy o cudzoziemcach) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  3. dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”;
  4. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
  5. potwierdzenie urodzenia na terytorium Polski (dotyczy dzieci(nie będących obywatelami UE) urodzonych na terytorium RP – w przypadku dzieci osób wymienionych w punktach 1-4, pozostałe dzieci podlegają warunkom wymienionym w punktach 1, 2, 3, 4 oraz 9);
  6. potwierdzenie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji – w przypadku cudzoziemców obecnie przebywających w Polsce na podstawie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (uzasadnienie dla wydania wizy musi być zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach) lub o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP;
  7. dokument potwierdzający, iż jako obywatele państw trzecich legalnie przebywają w Polsce w ramach ruchu bezwizowego;
  8. dokument potwierdzający, że cudzoziemiec nie będący obywatelem UE, przebywający na terytorium RP, jest w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – w tym wypadku zapewniamy jedynie wsparcie prawne w uzyskaniu legalnego pobytu;
  9. odcisk stempla w dokumencie podróży potwierdzający złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia – w przypadku osób nie będących obywatelami UE, przebywających na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o: udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE; przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (uzasadnienie dla wydania wizy musi być zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 19-21, 23-25) lub przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP.