Projekt „Wielkopolska Wspólna Sprawa” jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego – Lidera projektu oraz Caritas Polska – Partnera Projektu.

Okres realizacji projektu: 15.06.2018 – 14.06.2021

Celem głównym projektu jest: Kompleksowe podwyższenie standardu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie wielkopolskim.

Celami szczegółowymi projektu realizowanymi przez Caritas Polska są:

 1. Doskonalenie wiedzy pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy w woj. wielkopolskim oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej przepisów związanych z integracją cudzoziemców, a także nabycie umiejętności pozwalających na ich profesjonalną obsługę.
 2. Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu Wydziału Polityki Społecznej, Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Urzędów Pracy w woj. wielkopolskim oraz opracowanie/wydanie praktycznego podręcznika dla podmiotów pracujących na rzecz integracji obywateli państw trzecich
 3. Stworzenie i funkcjonowanie punktów informacyjno-doradczych dla obywateli państw trzecich na terenie woj. wielkopolskiego,
 4. Zapewnienie kursów języka polskiego dla obywateli państw trzecich, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego.
 5. Organizowanie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego, dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce.
 6. Zapewnienie wsparcia szkół w woj. wielkopolskim w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim.
 7. Prezentacja pozytywnych aspektów migracji jako procesu wzbogacającego lokalne społeczności, co może mieć przełożenie na integrację obywateli państw trzecich, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego.
 8. Wymiana dobrych praktyk z pracownikami innych niż krajowe organizacji pozarządowych wspierających rozwój cudzoziemców w społeczności lokalnej, czerpanie z ich doświadczeń w celu podwyższenia standardu usług integracyjnych dla obywateli państw trzecich w województwie wielkopolskim.
 9. Poprawa sytuacji socjalno-bytowej migrantów – obywateli państw trzecich, mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego.
 10. Wzmocnienie procesu integracji dzieci polskich oraz obywateli państw trzecich.
 11. Prowadzenie powszechnie dostępnej strony internetowej dla osób państw trzecich w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.