UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla nauczycieli, pedagogów i wychowawców szkolnych oraz dla pracowników urzędów i instytucji z terenu woj. wielkopolskiego z zakresu pracy z dzieckiem cudzoziemskim lub klientem cudzoziemskim.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy wypełnić formularz online:

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie

dla nauczycieli “Praca z dzieckiem / uczniem cudzoziemskim”

Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie

dla pracowników urzędów “Praca z klientem cudzoziemskim”

O dokładnych terminach i miejscach szkoleń poinformujemy w najbliższym czasie.

 

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANYCH SZKOLEŃ

W ramach projektu organizujemy również specjalistyczne szkolenia dla przedstawicieli urzędów, instytucji i podmiotów, którzy w pracy zawodowej mają styczność z obywatelami państw trzecich oraz dla pracowników placówek oświatowych, które w pracy dydaktycznej mają styczność z dziećmi cudzoziemskimi.

Szkolenia dla nauczycieli pedagogów i szkolnych wychowawców

W czasie trwania projektu zorganizowane zostaną 4 dwudniowe wyjazdowe szkolenia, w formie prelekcji i warsztatów. Każda grupa będzie liczyła średnio 25 osób.

Szkolenie ma na celu pogłębienie kompetencji międzykulturowych kadry pedagogicznej szkół, poprawę relacji między uczniami cudzoziemskimi, nauczycielami, rodzicami i polskimi dziećmi oraz poprawę samopoczucia i bezpieczeństwa dzieci z państw trzecich w szkole.

Program szkolenia:

 1. Sytuacja psychospołeczna dzieci z doświadczeniem migracji.
 2. Praca z klasą wielokulturową.
 3. Wsparcia dziecka cudzoziemskiego – metody, przykłady dobrych praktyk.
 4. Współpracy z rodzicami.
 5. Elementy metodyki nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy (w przypadku szkoleń realizowanych w trybie stacjonarnym):

 • materiały szkoleniowe (teczki, notesy, długopisy, identyfikatory) oraz skrypt, który będzie zawierał najważniejsze informacje pomocne w codziennej pracy z dzieckiem cudzoziemskim,

 • zwrot kosztów dojazdów do miejsca szkolenia,

 • zakwaterowanie,

 • catering.

Szkolenia dla pracowników urzędów i instytucji pracujących z klientem cudzoziemskim

W ramach projektu zorganizowane zostaną również specjalistyczne szkolenia dla pracowników instytucji i organizacji pracujących na rzecz cudzoziemców i mających codzienny kontakt z obywatelami krajów trzecich przełożą się na bardziej profesjonalną obsługę cudzoziemców w urzędach, bardziej efektywne wykorzystanie ich struktur, sprawne i ekonomiczne działanie na rzecz integracji cudzoziemców. Odbędą się 4 dwudniowe wyjazdowe szkolenia (13 godzin dydaktycznych/grupę). Każda grupa będzie liczyła średnio 25 osób.

Program szkolenia:

 1. Przepisy prawne regulujące pobyt cudzoziemców na terenie Polski.
 2. Zakres udzielania pomocy.
 3. Zmiany w przepisach, interpretacji nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w aspekcie powierzania pracy cudzoziemcom.
 4. Kompetencje instytucji działających na rzecz cudzoziemców.
 5. Formy pomocy cudzoziemcom udzielanej na poziomie gmin.
 6. Dokumenty, jakimi cudzoziemcy powinni się posługiwać w Polsce, aby mieć prawo do świadczeń socjalnych, zdrowotnych, możliwości udzielenia pomocy cudzoziemcom w ramach OPS, PCPR.

Uczestnikom szkoleń zapewniamy (w przypadku szkoleń realizowanych w trybie stacjonarnym):

 • materiały szkoleniowe (teczki, notesy, długopisy, identyfikatory), oraz skrypt, który będzie zawierał najważniejsze informacje pomocne w codziennej pracy z klientem cudzoziemskim

 • zwrot kosztów dojazdów uczestników szkolenia;

 • zakwaterowanie;

 • catering.

W celu ułatwienia urzędnikom dalszego wsparcia w zakresie praktycznej interpretacji prawa na rzecz cudzoziemców zaproponowana im zostanie możliwość korzystania z porad on-line dla pracodawców i urzędników.

Urzędnicy współpracującym z cudzoziemcami oraz pracodawcy zatrudniający obywateli państw trzecich będą mogli skorzystać porad prawnika, który dostępny będzie on-line. Zakres poradnictwa będzie obejmował informacje w kwestiach dotyczących m.in. legalizacji pobytu oraz rynku pracy, praw i obowiązków migrantów.