14.03.2020 – Zapraszamy do zgłaszania dzieci do udziału w turnusie sportowo-żeglarskim

Zapraszamy wszystkie dzieci będące uczestnikami projektu do udziału w turnusie integracyjnym w Krynicy-Morskiej Piaskach. W turnusie przewidziano miejsca dla 90 dzieci cudzoziemskie wraz z dziećmi polskimi w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (od 7 do 16 lat).  Terminy turnusów: 11-21.08.2020 (45 osób) 21-31.08.2020 (45 osób) W programie turnusu znajdują się m.in.: rozegranie turnieju sportowego, wycieczki turystyczne […]

06.03.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji radiowej (1)

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 4 marca 2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W nagraniu prezentujemy podejmowane działania w ramach Projektu „Wielkopolska wspólna sprawa”.  Kto jest uchodźcą, a kto migrantem, gdzie w Wielkopolsce może uzyskać wsparcie materialne w trudnych chwilach, na […]

03.03.2020 – Zaproszenie do wysłuchania cyklu audycji na temat migracji

Uprzejmie informujemy, że od 4 marca 2020 r. rozpoczynamy emisję cyklu audycji radiowych poświęconych tematyce migracji.  Audycje będą poświęcone sytuacji migrantów w woj. wielkopolskim. Z audycji będzie można dowiedzieć się m.in. o działaniach realizowanych w ramach projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa” czy też zdobyć wiedzę na temat kompetencji międzykulturowych. Bohaterami kolejnych audycji będą: migranci, osoby pracujące […]

21.02.2020 – Świadczenia pomocy społecznej dla cudzoziemców

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o […]

14.02.2020 – Warunki rejestracji cudzoziemca w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

W Polsce status osoby bezrobotnej na rynku pracy określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482). Ustawa ma zastosowanie zarówno do obywateli polskich jak i do określonych grup cudzoziemców, którzy zamierzają wykonywać lub wykonują pracę na terytorium Polski. Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i nie wykonująca […]