Wprowadzone przez kgugala

03.04.2020 – Epidemia koronawiursa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców

Szanowni Państwo, W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną weszła w życie ustawa przewidująca m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwią legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z wprowadzonymi rozwiązaniami dla cudzoziemców do upływu 30-go dnia […]

31.03.2020 – Praca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

Innym typem zezwolenia niż opisane tutaj: 24.03.2020 – Praca na podstawie zezwolenia na pracę jest zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Takie zezwolenie można uzyskać, jeśli cudzoziemiec będzie wykonywał w Polsce pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001845/O/D20191845.pdf. Najczęściej […]

24.03.2020 – Praca na podstawie zezwolenia na pracę

Oprócz cudzoziemców, którzy są zwolnieni z konieczności uzyskania odpowiednich dokumentów, aby móc w Polsce legalnie pracować, o czym pisaliśmy tutaj: 13.11.2019 – Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę? oraz procedury uproszczonej polegającej na uzyskaniu oświadczania pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, co przybliżyliśmy tutaj: 18.03.2020 – Praca na podstawie oświadczenia o zamiarze […]

19.03.2020 – Zaproszenie do wysłuchania  audycji radiowej nr 2 na temat działania świetlicy dla dzieci

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 18 marca 2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W nagraniu prezentujemy realizowane w ramach projektu „Wielkopolska wspólna sprawa” działania świetlicy znajdującej się przy Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu. Na cyklicznie organizowanych zajęciach spotykają się przede wszystkim […]

18.03.2020 – Praca na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

Podstawą legalnej pracy w Polsce jest posiadanie przez cudzoziemca: dokumentów pobytowych, z którymi wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt), dokumentów dopuszczających do polskiego rynku pracy lub zwolnienie z wymogu posiadania w/w zezwoleń). O tym w jakich przypadkach cudzoziemcy mogą pracować w Polsce bez konieczności uzyskania dokumentów zezwalających na […]

14.03.2020 – Zapraszamy do zgłaszania dzieci do udziału w turnusie sportowo-żeglarskim

Zapraszamy wszystkie dzieci będące uczestnikami projektu do udziału w turnusie integracyjnym w Krynicy-Morskiej Piaskach. W turnusie przewidziano miejsca dla 90 dzieci cudzoziemskie wraz z dziećmi polskimi w wieku szkoły podstawowej i ponadpodstawowej (od 7 do 16 lat).  Terminy turnusów: 11-21.08.2020 (45 osób) 21-31.08.2020 (45 osób) W programie turnusu znajdują się m.in.: rozegranie turnieju sportowego, wycieczki turystyczne […]

06.03.2020 – Zaproszenie do wysłuchania audycji radiowej (1)

Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowej, która została wyemitowana na antenie Radia Emaus w dniu 4 marca 2020 r. Audycję zrealizowano pod hasłem „Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. W nagraniu prezentujemy podejmowane działania w ramach Projektu „Wielkopolska wspólna sprawa”.  Kto jest uchodźcą, a kto migrantem, gdzie w Wielkopolsce może uzyskać wsparcie materialne w trudnych chwilach, na […]

03.03.2020 – Zaproszenie do wysłuchania cyklu audycji na temat migracji

Uprzejmie informujemy, że od 4 marca 2020 r. rozpoczynamy emisję cyklu audycji radiowych poświęconych tematyce migracji.  Audycje będą poświęcone sytuacji migrantów w woj. wielkopolskim. Z audycji będzie można dowiedzieć się m.in. o działaniach realizowanych w ramach projektu „Wielkopolska Wspólna Sprawa” czy też zdobyć wiedzę na temat kompetencji międzykulturowych. Bohaterami kolejnych audycji będą: migranci, osoby pracujące […]

21.02.2020 – Świadczenia pomocy społecznej dla cudzoziemców

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w formie finansowej, rzeczowej oraz w formie usług. System świadczeń pomocy społecznej wspiera finansowo osoby i rodziny o […]

14.02.2020 – Warunki rejestracji cudzoziemca w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy

W Polsce status osoby bezrobotnej na rynku pracy określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482). Ustawa ma zastosowanie zarówno do obywateli polskich jak i do określonych grup cudzoziemców, którzy zamierzają wykonywać lub wykonują pracę na terytorium Polski. Osoba bezrobotna to osoba niezatrudniona i nie wykonująca […]