15.11.2019 – Karta Polaka – świadczenia pieniężne

Osoby posiadające Kartę Polaka, które po 1 stycznia 2017 r. złożyły wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski – mogą złożyć wniosek o przyznanie okresowego świadczenia pieniężnego.

Świadczeniem mogą być dodatkowo objęte współmałżonek takiej osoby przebywający w Polsce i jej małoletnie dzieci przebywające w Polsce.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się (osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty) do wojewody, do którego złożono wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terenie Polski.

Wniosek należy złożyć w terminie do 3 miesięcy do daty złożenia do wojewody wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

W przypadku składania wniosku również na członków rodziny należy przygotować dokumenty takie jak

  • aktualny odpis aktu małżeństwa,
  • aktualny odpis aktu stanu cywilnego określający stopień pokrewieństwa z członkiem rodziny,
  • dokument potwierdzający wspólne mieszkanie z członkiem rodziny na terytorium RP,
  • kserokopie stron paszportu, które zawierają imię i nazwisko członków rodziny oraz pieczęć przekroczenia przez nich granicy Polski.

Co ważne, dokumenty złożone w języku innym niż polski winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

 

Wysokość świadczeń pieniężnych to równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka a w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot.