31.03.2020 – Praca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową

Innym typem zezwolenia niż opisane tutaj:

jest zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Takie zezwolenie można uzyskać, jeśli cudzoziemiec będzie wykonywał w Polsce pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca: http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001845/O/D20191845.pdf. Najczęściej praca sezonowa podejmowana jest w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane przez starostę (w praktyce przez urząd pracy) na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Okres ten liczony jest od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, natomiast w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP, okres ten liczy się łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca.

Składając wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, pracodawca jest zobowiązany dołączyć również informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, czyli wyniki tzw. „testu rynku pracy”. Taka informacja nie jest wymagana w przypadku, gdy wykonywanie pracy powierzane jest cudzoziemcom – obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. W tej procedurze pracodawca wnosi opłatę  w wysokości 30 złotych.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli pracodawca przedstawił właściwemu staroście:

  • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie wydaje się w formie papierowej i zawiera ono informację o pracodawcy, najniższym wynagrodzeniu cudzoziemca, wymiarze czasu pracy albo liczbie godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaju umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okresie ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego (w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej), w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.