30.11.2020 – Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców posiadających tzw. wizę humanitarną

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie tzw. wiz humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2023)1, która wchodzi w życie 1 grudnia 2020 r. rozszerza katalog sytuacji, w których cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce.

Dopełnieniem tych zmian jest rozporządzenie2, które zakłada m.in. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych3, wiz z adnotacją „Poland. Business Harbour”, lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu (zgodnie z odpowiednimi ustawami).

Kolejną zmianą jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu (w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających ustawowe warunki.

 

  1. Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2023).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 2081).
  3. Wiz wydanych w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023), tj. wiz wydanych w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.

Źródło: https://udsc.gov.pl