22.01.2020 – Czy cudzoziemiec może nabyć na własność nieruchomość położoną w Polsce?

Tak. Choć wiąże się to z pewnymi ograniczeniami.

Należy rozróżnić nabycie nieruchomości (gruntu niezabudowanego lub gruntu zabudowanego m.in. domem jednorodzinnym) od nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego (np. w bloku lub kamienicy). Zasadą jest, że cudzoziemiec nabywający nieruchomość w Polsce musi otrzymać zezwolenie, które wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jednak obowiązek ten nie dotyczy nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego, tj. wspomnianego wyżej nabycia mieszkania w bloku czy kamienicy. W tym przypadku cudzoziemiec może swobodnie nabyć samodzielny lokal. Nie jest również potrzebne zezwolenie do nabycia garażu lub udziału w garażu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub mieszkania.

Zezwolenie nie jest też potrzebne m.in. przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca który zamieszkuje w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i zamieszkującego w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność ustawową małżonków. Zezwolenia nie wymaga ponadto nabycie przez cudzoziemca nieruchomości uprawnionego do dziedziczenia ustawowego w rozumieniu prawa polskiego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat.