13.11.2019 – Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę?

Cudzoziemiec nie będący obywatelem UE może pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu potwierdzającego możliwość pracy w Polsce, jeżeli m.in.:

  1. posiada status uchodźcy nadany w Polsce,
  2. otrzymał ochronę uzupełniającą w Polsce,
  3. posiada zezwolenie na pobyt stały,
  4. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  5. posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
  6. posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce;
  7. jest studentem studiów stacjonarnych w Polsce, studiującym w Polsce na podstawie wizy;
  8. jest studentem studiów stacjonarnych (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich albo trzeciego stopnia) oraz studiuje i przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, które wydano z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
  9. przebywa na terytorium Polski na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,
  10. posiada ważną Kartę Polaka.